Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint varslingsrutiner

Siste versjon oppdatert 14.12.2023

Varslingsrutinenes formål

I Flint Tønsberg AIL ønsker vi at du sier fra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, ting som svekker klubbens/idrettens omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

Varslingsrutinene gjelder både klubbens medlemmer, trenere, lagledere ansatte og andre personer som har en rolle i eller inn mot Flint.

Hva kan du varsle om?

Varslet må gjelde forhold knyttet til Flint Tønsberg AIL

 • Brudd på alminnelig lovgiving
 • Brudd på NIFs etiske retningslinjer
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
 • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
 • Rusmisbruk
 • Seksuell trakassering
 • Andre kritikkverdig forhold
Hva bør et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde ditt fulle navn, med mindre du ønsker å være anonym. Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Det kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som for øvrig er kjent med forholdet det varsles om.

Hvordan og til hvem varsler jeg?

MittVarsel

https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/SNPZOBQpD7CUt9Er.1532 er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. Når et varsel er meldt inn, kan all informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at saksbehandler av et varsel ikke trenger å lagre noe lokalt, og at dokumenter og annen relevant informasjon kan lagres i tråd med personvernlovgivningen.

Systemet er kryptert, og det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen i MittVarsel. Saken kan lagres i MittVarsel så lenge informasjonen fortsatt er relevant og nødvendig å oppbevare. Alle idrettslag som har tatt MittVarsel i bruk får en e-post fra MittVarsel etter to år, med oppfordring til å vurdere sletting av informasjon i samsvar med lovverket. Det er daglig leder som er mottaker av varsler i MittVarsel.

Daglig leder og/eller styret i Flint Fotball/Flint AIL

Et varsel kan også sendes på epost direkte til Daglig leder og/eller styret. Varslet må være skriftlig og det bemerkes at varsel sendt til en av ovenstående ikke vil være anonymt. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig. For å ivareta personvernet så må innholdet i varslet legges til som et kryptert vedlegg til eposten. Passord til det krypterte vedlegget skal sendes som egen epost.

Idrettsforbundet/NIF’s varslingskanal

Du kan også varsle på epost direkte til varsling@idrettsforbundet.no eller NIFs varslingskanal. Slike varsler går direkte til NIFs juridiske avdeling. I NIFs varslingskanal kan du også velge å være anonym, men det vil gjøre vår undersøkelse og utredning av varselet enklere hvis du oppgir navn og kontaktinformasjon. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig.

Hvordan håndteres varsler i Flint Tønsberg AIL?

Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse
 • Alle varsler skal tas alvorlig
 • Daglig leder er ansvarlig for mottak av varsler og vil videreformidle/kalle inn til møter aktuelle personer/utvalg for gjennomgang av innkommet varsel
 • Dersom annen person i organisasjonen enn Daglig leder er mottaker av et varsel (for eksempel en lagleder), skal vedkommende videreformidle varslet til Daglig leder som iverksetter tiltak jmf. forrige punkt
 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identitet til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt snarest mulig og ikke senere enn 48 timer. Varsler skal også få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym

Mottaker av varslet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandling
i saken. Varsler skal gis mulighet til å fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson.

Dersom det iverksettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/de som blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få mulighet til å komme med sin versjon av saken. Den som er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varselet, vil det ikke bli orientert om varselet. Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, skal de involverte i saken få tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om.

Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende.

De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar, hvor det framgår om saken ble behandlet, hvor den ble behandlet, hvem som deltok og
resultatet av varslingen. Rapporten og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte.

NIFs digitale varslingsportal

Nyttige lenker

NIFs digitale varslingsportal
Klubbhandboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben
Et levende verktøy, hovedsakelig for trenere.
Oversikt over planlagte aktiviteter i klubben for sesongen.

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram